De wijkraad

Wijkraad Stiphout-Warande, opgericht op 27 juni in 1997, is een Stichting die tot doel heeft het behartigen van de belangen van de inwoners van Stiphout en Warande, het in gezamenlijk overleg bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving en het, zo nodig, optreden van gesprekspartner met de gemeente Helmond.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het

  • Onder de wijkbewoners inventariseren van behoeften en knelpunten en het doen van (structurele) oplossingen.
  • Verzorgen van publiciteit, organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van vragen en wensen van de wijkbewoners, met name ten aanzien van de woonomgeving.
  • Voeren van overleg met de gemeente Helmond
  • Bevorderen van de onderlinge verstandhouding tussen de bewoners.
  • Coördineren tussen de vele in de wijk aanwezige verenigingen, werkgroepen, stichtingen, commissies, in de wijk actieve professionals en overige organisaties.

Het bestuur

Voor het uitvoeren van een aantal zaken beheert de wijkraad het door de Gemeente beschikbaar gestelde budget en zoekt waar mogelijk aanvullende financiële support. De wijkraad vergadert om de 6 weken in Huiskamer De Ark (zie kalender).

Heeft u een idee voor uw wijk? Of maakt u zich zorgen over boven gerelateerde zaken in uw wijk? Dan kunt u terecht bij uw wijkraad. Ook is een rechtsreeks gesprek tussen u en de wijkwethouder mogelijk.

De wijkwethouder

De wijkwethouder, momenteel (2024) wethouder Martijn de Kort, overlegt regelmatig met de wijkraad over wat er in de wijk speelt en over de plannen die er zijn voor de wijk. Die kunnen van de gemeente komen, maar ook uit de wijk zelf.

Eén keer per twee maanden houdt de wijkwethouder een spreekuur. Dit wijkspreekuur geeft u de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de wethouder om onder andere vragen te stellen en ideeën of initiatieven te delen over uw wijk. U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur in De Ark. Voor data zie de site van de gemeente Helmond.